Studuj životní prostředí na ČZU a staň se hlasem planety

Čzu Životní Prostředí

Studijní programy (bakalářské/magisterské)

Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) nabízí širokou škálu studijních programů zaměřených na environmentální problematiku. Pokud tě zajímá ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj nebo krajinné inženýrství, jsi tu správně.

Bakalářské studium na Fakultě životního prostředí ti poskytne pevné základy v oborech jako ekologie, geologie, hydrologie nebo environmentalistika. Můžeš si vybrat z programů jako Environmentální management, Vodní hospodářství a krajinná ekologie nebo Prostorová data a geoinformatika. Během studia získáš nejen teoretické znalosti, ale i praktické dovednosti v laboratořích a terénu.

Po absolvování bakalářského studia můžeš pokračovat v navazujícím magisterském studiu. Zde se můžeš specializovat na oblasti jako ochrana přírody, management rizik, ekologické zemědělství nebo obnovitelné zdroje energie. Magisterské programy jsou více zaměřené na výzkum a samostatnou práci.

Studium na Fakultě životního prostředí ČZU je náročné, ale zároveň obohacující. Získáš zde cenné znalosti a dovednosti, které ti otevřou dveře k kariéře v oblasti ochrany životního prostředí.

Zaměření (obory, specializace)

Studium programu Životní prostředí na ČZU v Praze nabízí širokou škálu oborů a specializací, které reflektují aktuální environmentální problematiku a poptávku po odbornících v praxi. Studenti si mohou vybrat zaměření dle svých zájmů a profesních aspirací, ať už je to ochrana vodních zdrojů, ekologie krajiny, management environmentálních rizik nebo udržitelný rozvoj.

V rámci bakalářského studia se studenti seznamují se základními principy fungování ekosystémů, vlivem lidské činnosti na životní prostředí a s možnostmi jeho ochrany. Osvojí si znalosti z biologie, chemie, geologie, ekologie a environmentálního práva. Navazující magisterské studium umožňuje hlubší specializaci v oblastech jako:

Aplikovaná ekologie

Environmentální modelování a geoinformatika

Management vodních zdrojů

Udržitelný rozvoj a environmentální politika

Environmentální management a audit

Environmentální vzdělávání a osvěta

Studenti se v rámci specializací věnují například hodnocení vlivu staveb na životní prostředí (EIA), managementu chráněných území, obnovitelným zdrojům energie, nakládání s odpady, či environmentálnímu poradenství. Studium je založeno na kombinaci teoretické výuky a praktických cvičení, exkurzí a terénních praxí. Absolventi se uplatní v environmentálních firmách, státní správě, výzkumných institucích, neziskových organizacích a vzdělávacích institucích.

Přijímací zkoušky (co očekávat)

Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) klade velký důraz na výběr studentů, kteří projevují skutečný zájem o studium životního prostředí a souvisejících oborů. Přijímací zkoušky jsou koncipovány tak, aby ověřily nejen znalosti uchazečů, ale i jejich schopnost kritického myšlení a řešení problémů.

Typicky se skládají z písemného testu z biologie, chemie a základů ekologie. Otázky se zaměřují na pochopení základních principů a souvislostí, nikoliv na memorování faktů. Důležitou součástí testu je i ověření znalostí o aktuálních environmentálních problémech a jejich dopadech.

Kromě písemného testu může být součástí přijímacího řízení i ústní pohovor, kde mají uchazeči možnost prokázat svou motivaci ke studiu, zájem o obor a schopnost prezentovat své myšlenky. Během pohovoru se často diskutují i témata související s environmentální etikou, udržitelným rozvojem a ochranou přírody.

Doporučujeme uchazečům, aby se na přijímací zkoušky důkladně připravili a prošli si studijní materiály doporučené fakultou. Důležité je mít přehled o aktuálních environmentálních tématech a umět formulovat vlastní názory.

Uplatnění absolventů (příklady)

Absolventi oboru Životní prostředí z České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) se uplatňují v široké škále profesí. Jejich znalosti a dovednosti jsou ceněny ve státní správě, například na odborech životního prostředí obecních a krajských úřadů, na ministerstvech či v inspekčních orgánech. Absolventi se uplatňují i v soukromém sektoru, a to v environmentálních firmách, poradenských společnostech, neziskových organizacích a ve výrobních podnicích.

Mezi typické pracovní pozice patří referent/ka životního prostředí, specialista/ka ochrany přírody, ekolog/ ekoložka, projektant/ka environmentálních staveb a technologií, konzultant/ka udržitelného rozvoje a koordinátor/ka environmentálních projektů. Absolventi ČZU se také uplatňují ve výzkumu a vzdělávání na univerzitách a v výzkumných ústavech.

Praxe a stáže (možnosti)

Studium programu Životní prostředí na ČZU v Praze je úzce spjato s praxí. Během studia budete mít možnost aktivně se zapojit do řady exkurzí, stáží a odborných praxí, a to jak v České republice, tak i v zahraničí.

Fakulta životního prostředí ČZU spolupracuje s mnoha významnými institucemi a organizacemi, které se zabývají ochranou a obnovou životního prostředí. Mezi naše partnery patří například Ministerstvo životního prostředí ČR, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Státní fond životního prostředí ČR, ale i nevládní organizace a soukromé firmy.

Exkurze vás zavedou do terénu, kde se studenti seznámí s reálnými problémy a výzvami v oblasti životního prostředí. Navštívíte například chráněná území, čistírny odpadních vod, provozy s environmentální problematikou, ale i inovativní firmy, které se zabývají zelenými technologiemi.

Stáže a odborné praxe vám pak umožní získat cenné zkušenosti z každodenní práce v oboru. Budete se podílet na řešení reálných projektů, aplikovat nabyté znalosti v praxi a budovat si profesní kontakty. Stáže a praxe jsou skvělou příležitostí, jak se zorientovat na trhu práce a najít si po studiu zaměstnání snů.

Vědecká činnost (projekty, granty)

Fakulta životního prostředí ČZU se aktivně zapojuje do výzkumných projektů a získává granty na podporu vědecké činnosti v oblasti životního prostředí. Studenti se tak mohou zapojit do aktuálních výzkumných témat a získat cenné praktické zkušenosti. Mezi klíčové oblasti výzkumu patří například:

udržitelné využívání přírodních zdrojů,

ochrana biodiversity a ekosystémových služeb,

adaptace na klimatické změny,

management vodních zdrojů,

oběhové hospodářství a environmentální technologie.

Fakulta spolupracuje s řadou českých i zahraničních institucí a organizací, čímž umožňuje studentům zapojit se do mezinárodních projektů a získat globální perspektivu v oblasti ochrany životního prostředí.

Mezinárodní spolupráce (Erasmus+)

Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) si uvědomuje důležitost mezinárodní spolupráce v oblasti ochrany životního prostředí. Program Erasmus+ nabízí studentům studijního programu Životní prostředí jedinečnou možnost obohatit si studium o zahraniční zkušenost. Studenti ČZU se můžou zapojit do výměnných pobytů na prestižních partnerských univerzitách v Evropě i mimo ni. Během pobytu si studenti prohloubí znalosti v oblasti životního prostředí, seznámí se s odlišnými přístupy k řešení environmentálních problémů a získají cenné kontakty. Erasmus+ podporuje mobilitu studentů, pedagogů i dalších pracovníků. Díky programu Erasmus+ se na ČZU podílí na výuce a výzkumu řada zahraničních odborníků. Mezinárodní spolupráce je pro ČZU klíčová. Přispívá k rozvoji studijního programu Životní prostředí, zvyšuje jeho kvalitu a atraktivitu pro studenty z Česka i ze zahraničí.

Studentský život (organizace, akce)

Studium na České zemědělské univerzitě v Praze, obzvlášť pak obor Životní prostředí, není jen o knihách a přednáškách. ČZU a fakulty se pyšní bohatým studentským životem, který skvěle doplňuje akademickou půdu. Na své si tu přijdou jak nadšenci do sportu, tak milovníci kultury nebo aktivní studenti se zájmem o environmentalistiku.

Na půdě univerzity aktivně působí řada studentských spolků a organizací, které se věnují ochraně životního prostředí. Mezi ty nejznámější patří například ČZU:eatsaving, spolek bojující proti plýtvání jídlem, nebo univerzitní Bee club, který se stará o včelí úly přímo na střeše fakulty. Zapojit se můžeš i do studentské organizace SOVA, která se věnuje praktické ochraně přírody formou dobrovolnických akcí a exkurzí.

Během roku se na ČZU koná nespočet akcí, které ti zpříjemní studium a pomůžou ti se lépe zorientovat v problematice životního prostředí. Pravidelně se pořádají přednášky a workshopy s odborníky z praxe, promítání dokumentárních filmů s environmentální tématikou a exkurze do zajímavých podniků a institucí. ČZU se také aktivně zapojuje do Dnů Země a dalších mezinárodních akcí s environmentální tématikou.

Studentský život na ČZU je zkrátka plný příležitostí, jak se setkat s lidmi se stejnými zájmy, rozvíjet své znalosti a dovednosti a aktivně se zapojit do ochrany životního prostředí.

Kontakt (fakulta, katedra)

Fakulta životního prostředí (FŽP) České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) je skvělým místem pro studium problematiky životního prostředí. Pokud vás zajímají témata jako ekologie, ochrana přírody, krajinné inženýrství nebo udržitelný rozvoj, FŽP vám nabídne širokou škálu studijních programů a specializací.

Pro více informací o studiu na FŽP ČZU se neváhejte obrátit na studijní oddělení fakulty:

Adresa:

Fakulta životního prostředí

Česká zemědělská univerzita v Praze

Kamýcká 129

165 21 Praha 6 - Suchdol

Telefon: +420 ...

E-mail: studijni@fzp.czu.cz

Pracovníci studijního oddělení vám rádi zodpoví veškeré vaše dotazy týkající se studia na FŽP, ať už se jedná o přijímací řízení, obsah a průběh studia, ubytování nebo studentský život na ČZU.

Nebojte se zeptat na cokoli, co vás zajímá. Tým FŽP se těší na váš zájem o studium a na případnou spolupráci!